Zin om deze afbeelding te delen ? 

Ga je gang met de social media buttons aan de rechter kant

Zowel optimisten als pessimisten dragen bij aan de samenleving. De optimist vindt het vliegtuig uit, de pessimist de parachute.

De auteur van dit citaat is George Bernard Shaw (26 juli 1856 tot 2 november 1950), een Iers toneelschrijver, criticus, polemist en politiek activist.

Niemand is door en door optimist of pessimist.  Er zijn omstandigheden die ook de ergste pessimist doen wankelen en de  grootste optimist op de proef stellen.

Conflicten zijn een natuurlijk en dynamisch aspect van het menselijk leven. Ze dienen vaak een doel en vereisen onze creativiteit, moed en vooral samenwerking om een geschikte
weg vooruit te vinden.

 

Meta Zahren, februari 20201

Meer over optimisme en pessimisme

“No pessimist ever discovered the secrets of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new heaven to the human spirit.”

“Geen pessimist ontdekte ooit de geheimen van de sterren, of zeilde naar een onbekend land, of opende een nieuwe hemel voor de menselijke geest.”

Helen Keller 

“While the pessimist and optimist are arguing about the glass half-full or half-empty, a thirsty realist might just step in and drink it.”

“Terwijl de pessimist en de optimist ruziën over het glas halfvol of halfleeg, zou een dorstige realist tussen beide kunnen komen en het glas leeg drinken.”

Garry Littman

“It is the tension between creativity and skepticism that produced the stunning and unexpected findings in our science.”

“Het is de spanning tussen creativiteit en scepticisme die de verbluffende en onverwachte bevindingen in onze wetenschap heeft voortgebracht.”

Carl Sagan

Meer van George Bernhard Shaw

“The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.”

“Het grootste probleem in communicatie is de illusie dat zij heeft plaatsgevonden.”

George Bernhard Shaw

“We learn from experience that men never learn anything from experience.”

“De ervaring leert ons dat mensen nooit iets leren uit ervaring.”

George Bernhard Shaw

 

“All great truths begin as blasphemies.”

“Alle grote waarheden beginnen als godslasteringen.”

 
George Bernhard Shaw

“The liars punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe in anyone else.”

“De straf voor de leugenaar is zeker niet dat hij niet geloofd wordt, maar dat hij niemand anders kan geloven.”

George Bernhard Shaw

 

“Those who cannot change their minds cannot change anything.”

“Wie zijn gedachten niet kan veranderen, kan niets veranderen.”

George Bernhard Shaw

“He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.”

“Hij weet niets, en hij denkt dat hij alles weet. Dat wijst duidelijk op een politieke carrière.”

George Bernhard Shaw

Bekijk alle