Video van

2017

The Pyramid and the Pool: Why things are better than they seem

De piramide en het zwembad: Waarom dingen beter zijn dan ze lijken.

Over Martha Beck

Martha Beck begint de video met de volgende woorden:  Enkele van jullie weten dat ik een Phd Sociologie heb (1) maar ik ben ook een woowoo-persoon  (2) die gelooft, altijd heeft geloofd dat ik ergens in mijn leven een globale transformatie van het menselijk bewustzijn zal meemaken […] en dat is een reden waarom ik sociologie heb gestudeerd. Ik ben dus iemand met woowoo-ideeën en probeer  ze wetenschappelijk te kaderen.

(1) Martha Beck haalde naast haar Phd en Master in sociologie ook een Bachelor in East Asian Studies,
(2) Woowoo-persoon: iemand die bovennatuurlijke, paranormale, occulte of pseudowetenschappelijke verschijnselen accepteert, of overtuigingen en verklaringen die op emoties zijn gebaseerd.

Vertaling naar het Nederlands

(3) Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een soort epidemie van ontwaken, dat individuen daadwerkelijk in een staat komen die meer “verlicht” is en daardoor een betere samenleving creëren dan we ooit eerder hebben gezien.

(4) Ik studeerde in China, net na de Culturele Revolutie. Ze hadden daar een grap:
“Onder het kapitalisme buiten mensen andere mensen uit, maar onder communisme is het juist andersom”.

(5) Onze maatschappij is … gestructureerd als een piramide … Dit vertegenwoordigt de machtsstructuren die komen van het vermogen … om rijkdom te vergaren, te doden, te schaden, te domineren … en elke samenleving was gelijkaardig: machtige elite aan de top, miserabele miserabele werkende bevolking aan de onderkant … revolutie … creëert gewoon een andere piramide.

(6) In Azië zeggen ze dat het verstand een geweldige dienaar is maar een vreselijke meester. Het hart is een meester die het verstand zou moeten dienen … Hoe dient het verstand het hart? … op verschillende manieren, maar kunst is de primaire.

(7) Voor mij betekent de wereld veranderen dit … adem bewust en vind jezelf, vind je waarheid helder worden, … zie hoe de mensen om je heen hun eigen starheid beginnen te verliezen en zich bij je voegen in de vloeiende eenheid die een Getransformeerde Samenleving is …

 

Wil je meer weten over Martha Beck

Vertaling van deze ingekorte quotes onder de Video.

(3) I believe that we may be on the brink of some offensive called it a kind of epidemic of awakening that individuals may actually come into a state that is more enlightened and therefore create a better society than we've ever seen before

(4) I was in China studying right after the Cultural Revolution they used to have a joke they say you know under capitalism humans exploit other humans but under communism it's the other way around

(5) our society right now is structured like a pyramid here is a pyramid ... it represents that the power structures that come from the ability to ... amass wealth to kill to harm to dominate
... and every society has pretty much been that way: powerful elite at the top miserable working force at the bottom .. revolution ... just creates another pyramid.

(6) in Asia they say the mind is a wonderful servant but a terrible master and the heart is a master that the mind should be serving...
How does the mind serve the heart ? ... well a number of ways but art is the primary one.

(7) what it means for me to change the world ... breathe and find yourself, find your truth become clear, ... watch the people around you begin to lose their own rigidity and join you in the fluid oneness that is a Transformed Society ...