Zin om deze afbeelding te delen ? 

Ga je gang met de social media buttons aan de rechter kant

Meta Zahren, december 2020

De intuïtieve geest is een godsgeschenk, het rationele verstand een dienaar. Wij hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.

Dit citaat werd in 1976 voor het eerst gepubliceerd, d.w.z. 21 jaar na het overlijden van Einstein, namelijk in het  boek “The Metaphoric Mind” van Bob Samples. Je vindt er een passage in het hoofdstuk ‘A Celebration of Creative Consciousness’ waar de auteur zijn persoonlijke interpretatie van Einsteins perspectief presenteert. Hij beweerde nooit dat hij Einstein’s woorden citeerde.

En toch sluiten deze woorden nauw aan bij andere uitspraken van Einstein, die het vaker over intuïtie en verbeelding had.

Lees meer op Quote Investigator

Albert Einstein over intuïtie en verbeelding

“There is no logical way to the discovery of these elemental laws. There is only the way of intuition, which is helped by a feeling for the order lying behind the appearance.”

“Er is geen logische weg naar de ontdekking van deze elementaire wetten. Er is alleen de weg van de intuïtie, die wordt geholpen door een gevoel voor de orde die achter de verschijningsvorm ligt.”

 

“The intellect has little to do on the road to discovery. There comes a leap in consciousness, call it Intuition or what you will, the solution comes to you and you don’t know how or why.”

“Het intellect heeft weinig te zien met de weg naar ontdekking. Er komt een sprong in het bewustzijn, noem het Intuïtie of wat je wilt, de oplossing komt naar je toe en je weet niet hoe of waarom”.

“Logic will get you from a to z; imagination will get you everywhere.”

Logica brengt je van a tot z; verbeelding brengt je overal.

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.”

“Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omarmt en zo de vooruitgang stimuleert en de evolutie in gang zet.

“I believe in intuition and inspiration…at times I feel certain I am right while not knowing the reason.”

“Ik geloof in intuïtie en inspiratie… soms weet ik zeker dat ik gelijk heb, terwijl ik de reden niet ken.”

“The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

“Het ware teken van intelligentie is niet kennis maar verbeelding.”

Bekijk alle