KB Wet Colla en de Europese Norm voor Homeopathie

 Dr. Léon Scheepers,

De bekendmaking van Europese norm voor Homeopathie in het Belgisch Staatsblad NBN EN 16872:2016 maakt ze officieel in ons land. De Europese norm definieert nauwkeurig welke vorming een dokter in de geneeskunde moet volgen om toegang te krijgen tot het statuut van arts-homeopaat. Ze is niet van toepassing op de bereiding van homeopathische remedies, de methodologie of de homeopathische provings.

Europese Norm voor Homeopathie
Belgisch Staatsblad publiceert Europese norm voor Homeopathie

  Lees ook de andere artikels over Homeopathie in de  Wetgeving

WET COLLA

Zoals in het vorig artikel in Homeopathisch Bekeken vermeld, werd de Wet Colla op 12 mei 2014 gepubliceerd in het Staatsblad.

Na deze publicatie werd er door drie “entiteiten” een aanvraag tot nietig- verklaring ingediend bij de Raad van State. 27 oktober 2016 werden deze drie aanvragen definitief verworpen.

De Kamer Homeopathie moet nu terug bij elkaar geroepen worden om de uitvoering van deze wet te bespreken. De beroepsvereniging van artsen en tandartsen – homeopaten (UNIO Homeopathica Belgica) heeft daarom een brief gestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid met de vraag voor een onderhoud.

“Aangezien de Raad van State op 27 oktober 2016 de drie aanvragen tot nietig- verklaring van het KB Homeopathie verworpen heeft, kan er gestart worden met de uitvoering. Bovendien is op 6 januari 2017 de Europese norm betreffende de uitoefening en opleiding in de homeopathische geneeskunde in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het is in deze context dat wij graag een onderhoud zouden willen vragen met Minister De Block of een vertegenwoordiger van het ministerie vertrouwd met dit dossier. In afwachting van een antwoord groet ik u met de meeste achting”

Tot nader orde hebben wij nog geen antwoord.

Wat zegt de wet Colla over de opleiding van artsen, tandartsen en vroedvrouwen?

Zij moeten beschikken over een diploma homeopathie afgeleverd door een universiteit of hoge school die een opleiding bekroont die beantwoordt aan de volgende vereisten:

Basisopleiding
Artsen:

Theoretische gedeelte minimum 400 uren en het praktische gedeelte minimum 200 uren stage bij een arts-homeopaat die geregistreerd werd overeenkomstig dit besluit.

Tandartsen:

Theoretische gedeelte minimum 150 uren en het praktische gedeelte minimum 50 uren stage bij een tandarts-homeopaat die geregistreerd werd overeenkomstig dit besluit.

Vroedvrouwen:

Theoretische gedeelte minimum 50 uren en het praktische gedeelte minimum 50 uren stage bij een vroedvrouw-homeopaat die geregistreerd werd overeenkomstig dit besluit.

Permanente Vorming
Artsen:

10 credit points per jaar, waarbij een congres van één dag overeenkomt met 6 credit points, een congres van een halve dag met 3 credit points en een studieavond met 2 credit points.

Tandartsen:

6 credit points per jaar, waarbij een congres van één dag overeenkomt met 6 credit points, een congres van een halve dag met 3 credit points en een studieavond met 2 credit points.

Vroedvrouwen:

6 credit points per jaar, waarbij een congres van één dag overeenkomt met 6 credit points, een congres van een halve dag met 3 credit points en een studieavond met 2 credit points.

Europese norm voor Homeopathie

Op Europees niveau heeft de homeopathische wereld ook niet stil gezeten. Ik verwijs naar de “Europese norm” waarvan hierboven sprake is in de brief aan de minister.

Het kleine onderstaande tekstje verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2017, ondergesneeuwd tussen tientallen andere vermeldingen van nieuwe normen.

NBN EN 16872:2016

Services de santé des docteurs en medicine ayant une qualification complémentaire en homéopathie – Exigences relatives aux prestations de soins de santé fournies par les docteurs en medicine ayant une qualification complémentaire en homéopathie.

Deze Europese norm voor Homeopathie werd opgesteld door het C.E.N. (Centre Européen de Normalisation). Eender welke beroepsgroep kan bij deze organisatie (half privé en half E.U.) een aanvraag doen tot “standaardisatie” van beroepsnormen.

In het geval dus van de artsen de normen waaraan een dokter moet beantwoorden om de titel arts-homeopaat te mogen voeren. Deze standaardisatie op Europees niveau sluit helemaal aan bij de normen vast gelegd in de Wet Colla. De Europese norm voor Homeopathie is niet van toepassing op de bereiding van homeopathische remedies, de methodologie of de homeopathische provings.

De norm definieert daarentegen dus wel nauwkeurig welke vorming een dokter in de geneeskunde moet volgen om toegang te krijgen tot het statuut van arts-homeopaat. Een onmisbare stap in de standaardisatie van de homeopathische geneeskunde in Europa. De bekendmaking van deze norm in het Belgisch Staatsblad maakt ze officieel in ons land.

Faculteit van Homeopathische Geneeskunde

Met de wet Colla en de C.E.N. – norm in de hand gaat de Faculteit van Homeopathische Geneeskunde, die de verschillende homeopathische scholen in België groepeert, verschillende hoge scholen contacteren aan de hand van de volgende brief:

Geachte .......................,

Ik schrijf u als ........................ van de Faculteit ....................... De Faculteit Is.......................of vertegenwoordigt....................... 

12 mei 2014 werd het KB Homeopathie in het kader van de Wet Colla gepubliceerd in het Staatsblad (zie bijlage). Drie aanvragen tot nietig-verklaring van dit KB werden 27 oktober 2016 definitief afgewezen door de Raad van State. Dit wil zeggen dat er nu tot de uitvoering van dit KB Homeopathie moet overgegaan worden.

Het onderwijs in de homeopathische geneeskunde wordt in België al jaren op privé – niveau georganiseerd en dit volgens internationaal vastgelegde normen. Recentelijk zijn deze normen op Europees niveau geofficialiseerd in een document van het C.E.N. (Centre Européen de Normalisation). Op 6 januari 2017 werd deze norm gepubliceerd in het Staatsblad. Mede dankzij talrijke competente docenten beantwoorden de bij de Faculteit aangesloten homeopathische scholen aan deze normen. Volgens het KB Homeopathie moet het onderwijs in de homeopathische geneeskunde in de toekomst georganiseerd worden aan universiteiten of hogescholen. Wij zijn dus op zoek naar universiteiten en/of hogescholen die bereid zijn om in het kader van het postgraduaat-aanbod het onderwijs in de homeopathische geneeskunde samen met ons te willen organiseren. Graag zouden wij vanuit onze jarenlange expertise met u hierover in dialoog gaan. 

Feit is dat er een grote vraag bestaat naar homeopathische geneeskunde. Twee op de drie Belgen verklaart homeopathische geneesmiddelen te gebruiken. 28% van de gebruikers doet dit omdat zij zo weinig mogelijk chemische geneesmiddelen wensen in te nemen. 70% van de niet - gebruikers van homeopathie verklaart in de toekomst daar wel voor open te staan als hun huisarts (84%) of apotheker (68%) dat zou voorstellen.  

Mocht u twijfelen aan de zin van onderwijs in de homeopathische geneeskunde dan verwijs ik u graag naar de EPI-3 studie (zie bijlage) waarin de plaats van de homeopathie in de huisartsengeneeskunde in Frankrijk geëvalueerd wordt. Deze studie toont de meerwaarde van de homeopathische geneeskunde aan.

Graag laat ik u bijkomend het advies weten van de Orde der Geneesheren d.d. 9 februari 2013, waar de Orde zich uitspreekt over de toenmalige ontwerptekst van het KB Homeopathie. In dit advies "Toegang tot de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde" beoordeelt de Nationale Raad het koninklijk besluit positief voor zover het de uitoefening van de homeopathie voorbehoudt aan artsen, tandartsen en vroedvrouwen, binnen de grenzen van hun bevoegdheden vastgelegd in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en benadrukt dat een uitoefening van de homeopathie steeds slechts aanvullend kan zijn.

Om al deze ontwikkelingen in een Europees kader te plaatsen verwijs ik naar het hierboven aangehaalde C.E.N. – document. Een nieuw project van uitwisseling van expertise en studenten tussen scholen in verschillende Europese landen staat in de steigers (E-Stechos). België doet mee aan een pilootproject met vijf landen.  

Altijd bereid tot een gesprek en in afwachting van een antwoord, verblijf ik met de meeste hoogachting”.

.......................

Zoals u ziet zitten wij in zeer boeiende tijd, hopelijk leidend tot een goede omkadering van de uitoefening van de homeopathische geneeskunde in België en dit in het belang van de veiligheid van de patiënt.

Léon Scheepers
Secretaris UNIO Homeopathica Belgica

 

Geplaatst in Actualiteit, Alle rubrieken en getagd met , , , .